Opleiding » Visie op de master

Scholen in het po, vo, mbo en hbo worden steeds complexere organisaties door schaalvergroting en fusies. Mede daardoor wordt het lastiger om veranderingen door te voeren binnen de organisatie. Daarbij is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van vernieuwing dat je het sámen doet, het is uiteindelijk een gezamenlijk leerproces. Om dat te (bege)leiden heb je bijzondere kwaliteiten nodig. Die leer jij bij de Master Leren en Innoveren. Meer weten? Kom naar de voorlichtingsavond.

Noodzaak voor exellente leraar
Het invoeren van vernieuwingen in het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraren. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van de leraar. In het Actieplan Leerkracht 2020 staan verdere professionalisering en functiedifferentiatie van de leraren centraal. De Master Leren en Innoveren is een mogelijkheid voor functiedifferentiatie voor de ambitieuze leraar.

Waarom een master?
De opleiding is op masterniveau omdat gebleken is dat onderzoek van groot belang is voor succesvol veranderen. De aanleiding tot veranderingen komt doorgaans van buiten, denk aan de inspectie, het bestuur of subsidies. Een master leren en innoveren kijkt daarbij naar de gegevens en behoeften binnen de school, doet onderzoek en betrekt collega’s erbij. Op basis hiervan wordt een gedegen plan gemaakt. Op deze manier beklijven verbeteringen en vernieuwingen binnen de school omdat ze zijn gebaseerd op onderzoek en een collectieve ambitie van betrokkenen.

Waarom een hbo master? 
Een hbo master wordt ook wel een professionele master genoemd. Daarnaast is er een wetenschappelijke master op de universiteit. Beide masters vereisen dezelfde tijdinvestering en in beide masters wordt er onderzoek gedaan. Alleen het soort onderzoek is anders. Bij een wetenschappelijke master wordt veelal fundamenteel onderzoek gedaan wat niet praktijkgerelateerd is. Bij een professionele master gaat het altijd over de praktijk. De praktijk waarin de student werkt en binnen deze praktijk doet de student onderzoek. De oriëntatie, wetenschappelijk versus professioneel (praktisch), is daarmee anders. Een hbo master is praktischer en direct toepasbaar.

Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt master-opleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie. De Master Leren en Innoveren is door de NVAO geaccrediteerd op het niveau: ‘master met een professionele oriëntatie’. Professioneel wil hier zeggen: kunnen functioneren als innovatieve professional in een multidisciplinaire onderwijsomgeving