Opleiding » Carrière

De academisch geschoolde teacher leader past binnen het beleid van het Ministerie van Onderwijs om te zorgen voor meer hoger gekwalificeerde leraren in de scholen.  Het ministerie stimuleert deze ontwikkeling door de lerarenbeurs. Deze maakt het volgen van deze master ook financieel mogelijk. Daarnaast is een masterdegree voor veel besturen een voorwaarde om, in het kader van de functiemix, door te stromen naar een hogere functieschaal.

Meer weten? Kom naar de voorlichtingsavond.

Na de opleiding ben je in staat om onderwijsvernieuwingen systematisch vorm te geven:
• op basis van kennis vanuit de wetenschappelijke en reeds bestaande praktijken (extern referentiekader)
• in combinatie met onderzoek in de eigen praktijk, wat werkt er op onze school (praktijkonderzoek)?
• passend bij de opvattingen van uzelf en uw collega’s binnen de school (professionele identiteit)
• zowel binnen de eigen lespraktijk als samen met collega’s (individueel en collectief)

Aan het eind van de opleiding heb je de volgende kwalificaties verworven: 
De master-leraar:
initieert en geeft leiding aan een onderwijsontwikkeling op basis van inhoudelijk gezag (zowel in het eigen primair proces als bij collega’s en op schoolniveau) en begeleidt collega’s daarin;
initieert de ontwikkeling van de professionele identiteit voor zichzelf, voor collega’s en op schoolniveau;
werkt op een transparante en systematische wijze aan onderwijsontwikkelingsprojecten (resultaatgericht, lange en korte termijn verbindend);
ontwikkelt zijn referentiekader op blijvende wijze onder andere door het onderhouden en zoeken van netwerken, het bijwonen van conferenties en het bestuderen van literatuur;
draagt bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep (bijvoorbeeld door publicaties, door workshops of door colleges);
heeft een onderzoekende houding, waarin integratie van kennis binnen specifieke contexten tot nieuwe vragen leidt;
verantwoordt zijn handelen, zowel qua resultaten, methodisch, inhoudelijk als procesmatig en communiceert daarover met relevante doelgroepen van binnen en buiten de eigen schoolorganisatie.

Functiemix 
Alle schoolbesturen in Nederland moeten aan de slag met de invoering van de functiemix. Een groot aantal schoolbesturen heeft hier al een aantal stappen in gezet. Anderen staan nog aan het begin van het invoeringstraject.

De functiemix is geen doel, maar een middel om promotiebeleid in de schoolorganisatie vorm te geven. Functiemix is vooral werken aan cultuurverandering in de scholen en het op orde brengen van een aantal voorwaardelijke personeelsbeleidsonderdelen, zoals:
• het herijken van visie op taak- en functiedifferentiatie, visie op beloningsbeleid en visie op mobiliteit;
• het inrichten en/of aanvullen van het functiehuis;
• het verder implementeren van de gesprekscyclus inclusief beoordelen;
• het opzetten van een personeelsvolgsysteem in de vorm van bekwaamheidsdossier en/of portfolio.

De teacher leader moet een deel van zijn tijd gebruiken om bezig te zijn met verbeteringen en vernieuwen. Dit past binnen de functiemix. Dit betekent in de praktijk dat er leerkrachten zijn op verschillende niveaus. Om op een hoger niveau te komen is een master wenselijk of verplicht. De carrièremogelijkheden voor de afgestudeerde Master Leren en Innoveren studenten liggen dus binnen de school met (wellicht) een stap hoger in de functiemix.

Informatie voor werkgevers 
• De master is een manier om excellente leerkrachten (teacher leaders) vast te houden binnen de school.
• De master leerkracht brengt innovatiekracht in uw school
• De master leerkracht kan de directie ondersteunen.

Het is belangrijk als werkgever vooraf te bedenken wat uw innovatieplan is. Wat is het beleid voor de komende jaren, welke veranderingen willen we zien, en wat willen we halen uit afgestudeerde masters Leren en Innoveren.